Detall de la notícia

Grup de treball de la Societat Catalana de Cardiologia per a la coordinació entre Cardiologia i Atenció Primària
Publicat: 06/05/2016

S'ha creat el grup de treball de la Societat Catalana de Cardiologia per a la coordinació entre Cardiologia i Atenció Primària

S'ha creat el grup amb les següents línees d'acció:

 

Interès
Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mortalitat i morbiditat en els països
desenvolupats i la tendència és cap al seu augment donat el progressiu envelliment de la
població, l'augment de factors de risc dom l'obesitat o la diabetis i la major supervivència
dels pacients gràcies als avenços en la prevenció i el tractament. Per tant, aquest increment
fa que augmenti cada vegada més les consultes hospitalàries, ambulatòries i que aquests
pacients siguin atesos per diferents professionals amb el risc de la fragmentació en la seva
atenció.
En aquest sentit cal fer un esforç de coordinació entre especialitats per aconseguir que
aquests pacients tinguin la millor atenció mèdica en el millor nivell assistencial en funció de
l'estat de la seva malaltia, fent més eficient la continuïtat dels pacients amb malalties
cardiovasculars.


Objectius
1.Crear una eina de col·laboració activa entre els nivells assistencials d'Atenció Primària i
Cardiologia, sota el paraigües de les societats científiques que permeti:
Elaboració de documents de consens que facilitin la integració entre nivells assistencials i
que pugin servir de guia a les diferents organitzacions sanitàries de Catalunya.
Establir esquemes de consens per facilitin la reducció en la variabilitat a l'hora de sol·licitud
de proves envers el diagnòstic i el seguiment de les cardiopaties més comunes.
2.Permetre i facilitar la comunicació entre l'Administració (CatSalut) i les Societats
Científiques (SCC i Camfic) davant els diferents projectes del Pla de Salut 20162020
que puguin afectar aquestes especialitats.
3.Estimular la realització d'estudis clínics entre les dues especialitats que permetin millorar
el coneixement en el maneig de les cardiopaties més prevalents.

 

Orientació del grup de treball
Línies d'actuació del grup de treball:
1.Prevenció cardiovascular. Proposar criteris de seguiment compartit en la prevenció
secundària cardiovascular.
2.Detecció de la malaltia. Proposar criteris per a la realització de proves diagnòstiques.
3.Maneig de la malaltia aguda. Estimular la creació d'algoritmes compartits dins el
territori.(model del codi IAM)
4.Rehabilitació (en aquest sentit ha d'haver col·laboració amb el grup de treball de
rehabilitació cardíaca).
5.Maneig del pacient crònic. Impulsar activitats encaminades a una millor corresponsabilitat
i coordinació entre cardiòlegs i metges de família en patologies cròniques cardiològiques,
com son la insuficiència cardíaca, la cardiopatia isquèmica, valvulopaties i arítmies.
6.Decisions compartides en el final de vida.