Criteris per a la declaració d'interès d'una activitat científica

Acreditació i patrocini d'activitats acadèmiques

La Societat Catalana de Cardiologia (SCC) té l'objectiu de vetllar pel desenvolupament de la cardiologia a Catalunya en tots els seus ambits. Aquests inclouen tant aspectes educatius de la població general en la prevenció de les malalties cardiovasculars i promoció de la salut, com activitats específiques per als professionals de la sanitat o participació en programes de les institucions públiques. En aquest sentit la SCC organitza regularment una serie d'activitats propies en les que s'inscriu el congrés anual, les sessions de l'academia, els cursos de formació continuada i altres activitats relacionades amb l'ambit de la seva area de coneixement. La SCC també participa, juntament amb altres institucions o societats científiques, en activitats relacionades amb la cultura de la seva especialitat com puguin ser l'elaboració de registres, estudis de recerca, funcions d'assessoria i altres activitats academiques. La normativa per la qual la SCC pot acreditar o participar en aquestes activitats s'exposa a continuació.

Acreditació d'activitats

La SCC delega el procés d'acreditació de les activitats de formació continuada en el Comite d'Acreditació de la Comissió de Formació Continuada de l'Academia de Ciencies Mediques i de la Salut de Catalunya i de Balears, per la qual cosa es regeix amb la seva normativa que esta disponible en la pàgina web de l'Academia.

Declaració d'interes

La SCC pot patrocinar diferents activitats academiques, ja siguin presencials o virtuals per considerar-les d'interes. Dins d'aquestes activitats s'inscriuen els congressos, reunions, seminaris, jornades, simposis, reunions, taules rodones, tallers de treball, programes interactius, sessions audiovisuals, videoconferencies, cursos a distancia o per Internet. Per a l'obtenció d'aquesta declaració d'interes la SCC es regira per la següent normativa:

  • Presentació del formulari correctament emplenat com a mínim amb dos mesos d'antelació a la seva celebració, per tal de que pugui ser aprovat per la junta de la SCC. Aquest termini pot ser inferior si es contacte amb la secretaria de la SCC (Sra. Concha Benedicto. Tfon. 932036098) i aquesta confirma la possibilitat de la seva presentació en una reunió de la Junta.
  • El formulari anira acompanyat del programa detallat
  • El logo i el nom de la SCC constin en totes les publicacions i accions publicitaries.
  • En els casos que la junta de la SCC ho cregui oportú, els organitzadors s'hauran de comprometre a que els socis de la SCC gaudeixin d'algun tipus d'avantatge o facilitat en la inscripció o l'accés a l'activitat.
  • Els organitzadors s'hauran de comprometre a lliurar qualsevol informació addicional a requeriment de la junta de la SCC.
  • La documentació s'ha d'enviar a la secretaria de la SCC per correu postal (c/Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017 Barcelona) o bé per fax no 93 2032618 o correu electronic (sccardiologia@academia.cat).

Formulari

Formulari